Doc & Becky Hemp Throw Big Party
For Kiwi's USA 2003 Tour!
The Kiwi Goup at Hawthorne Nevada


  1. Return to the Kiwi 2000 Visit Dave & Becky Site!
  2. Return to Doc & Becky's Harley Site!
  3. Return to Doc Hemp's Dental Site